02 Mandala.jpg
Mandala   92cm x 72cm   ( 36" x 28" )